Klintegården

Organisation

På Klintegården arbejder i teams med pædagogisk ansatte medarbejdere, som varetager det daglige samarbejde med beboerne. Til at understøtte disse teams har Klintegården et serviceteam og en stab. Der er på nuværende tidspunkt ansat 90 medarbejdere på hele Klintegården.

Daglige ledere

Hvert team har en daglig leder, som er ansvarlig for at sikre faglig kvalitet i opgaveløsningen og at være til stede i de enkelte afsnit i rollen som vejleder, rollemodel og sparringspartner. Teamlederne er herudover funktionsopdelt med hver deres ansvarsområde: Faglig leder, leder for arbejdsmiljø, leder for indkøb og leder for HR.

Kontaktmedarbejdere

Klintegården har på nuværende tidspunkt 55 medarbejdere, som varetager det daglige pædagogiske samarbejde med beboerne. Medarbejderne har fortrinsvis en uddannelsesmæssigbaggrund inden for det sundhedsfaglige eller socialfaglige felt. Vi følger med i udviklingen af metoder på det psykosociale område, og sørger for løbende kompetenceudvikling, så vi altid kan tilbyde beboerne det bedst mulige forløb.

Serviceteamet

Klintegårdens serviceteam er tredelt og består af

  • køkkenpersonalet, som varetager madlavning i KulturCafeen
  • en pedel og en gartner, som varetager daglig drift, vedligeholdelse og forskønnelse af Klintegården bygninger, fælles arealer og udendørsarealer
  • rengøringsassistenter, som varetager pædagogisk rengøring sammen med beboerne på fællesarealer og i beboernes lejligheder.

Mange beboere på Klintegården har et stort ønske om et job, som en del af egen recoveryproces. Derfor er der oprettet stillinger i serviceteamet, hvor der er fokus på at sammensætte opgaverne ud fra den enkeltes ressourcer og kompetencer.

Administrationen

Klintegårdens sundhedsfaglige team består af sygeplejersker, der vejleder i medicinhåndtering, underviser i forløb om rusmidler og andre sundhedsfagligt relevante emner, er overordnet ansvarlige for den sundhedsfaglige indsats og samarbejder med distriktspsykiatrien om at koordinere behandlingsforløb.

Aktivitetsteamet varetager koordineringen af tværgående aktiviteter internt og eksternt. Derudover varetager de den pædagogiske indsats i forhold til de beboere, som er tilknyttet Klintegården i dagtilbud, og de varetager endvidere rollen, som jobkoordinatorer og bindeled i forhold til beboerjobfunktionen.

Den øvrige administration løser bl.a. følgende opgaver:

  • vejleder kontaktmedarbejderne i skriftlig dokumentation og underviser i forløb om fagsystemet CURA, SMART-modellen og i øvrigt relevante problemstillinger inden for det sundheds- og socialfaglige felt
  • underviser nye elever, fast personale og beboere
  • faciliterer processer i forbindelse med udviklingstiltag
  • understøtter drift og udvikling på det teknologiske område
  • varetager økonomifunktionen, herunder budgetter, regnskaber og beboermidler
  • udvikler og vedligeholder hjemmeside og informationsmateriale
  • sikrer kompetenceudvikling i samarbejde med Klintegårdens faglige leder