Klintegården

Visitation

Klintegården er et socialpsykiatrisk botilbud i Fredrikssund Kommune. Sidder du som sagsbehandler med en borger, som du ønsker visiteret til Klintegården, kan du sende sagsakterne direkte til Klintegården på adressen:

Klintegården 
Att.: Forstander Torben Rank
Lundebjergvej 80 
3600 Frederikssund

E-mailadresse: klintegaarden@frederikssund.dk

Til vurdering af, om borgeren matcher Klintegårdens målgruppe, har vi behov for en række oplysninger. Nedenstående liste beskriver de områder, der bør være belyst i sagsakterne:

Sociale forhold

 • Den aktuelle situation
 • Social historie
 • Aktuelt dagtilbud
 • domme

Funktionsniveau

 • Problemfrit (uden støtte)
 • Vejledning
 • Støtte
 • Fuld hjælp

Helbredsmæssige forhold

 • Diagnoser
 • Resumé af sygehistorie
 • Status vedr. helbredsforhold/handicap
 • Medicin
 • Aktuel behandling
 • Syn Hørelse
 • misbrugsproblemer

Vedlæg relevante udskrivningspapirer, helbredserklæringer, speciallægeerklæringer og neurologiske erklæringer.

Herudover vurderes det, om der i den konkrete situation er udviklingsmuligheder. Huskelisten kommer desuden ind på borgerens støttebehov og udviklingsmuligheder i forhold til ADL (almindelig daglig livsførelse), kost, helbred, psyke, færden uden for hjemmet og økonomi.